Novena į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną

Jėzus yra įsikūnijęs Gailestingumas, kuriame slypi ir tiesa, ir teisingumas; jis yra ir broliškos meilės šaknys. Kas Marijai Apreiškimas, tas mums – gailestingumo išgyvenimas. Visi turime atsiversti į Gailestingumą, t.y. pasirinkti būti gailestingi. Todėl turime eiti prie Marijos, kad Ji duotų mums širdį, galinčią priimti gailestingumą taip, kaip per Apreiškimą priėmė Josios Širdis. Leidę gailestingumui apsigyventi savo širdyje, iš tiesų esame vaikai Tėvo, siunčiančio lietų bei saulės spindulius geriesiems ir piktiesiems. Jėzaus žodžiai aiškūs: „Būkite tokie tobuli, kaip Jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas” (Mt 5, 48). Būti tobuliems – tai leisti, kad gailestingumas mus nuolat gimdytų gyvenimui. Prašykime Šventosios Dvasios, kad melsdamiesi su Šventuoju Raštu, maitindamiesi Dievo Žodžiu, suprastume, jog Gailestingumas – tai Jėzus, maldaujantis leisti mus mylėti ir išlaisvinantis mus iš meilei kliudančios nuodėmės. Prašykime šios malonės Gailestingumo atkurtąją Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kad padėtų mums jame išsilaikyti, jį pamilti ir iš jo gimti. Tuomet galėsime viltis net tada, kai nebebus jokios vilties. (plg. Rom 4, 18).

O Marija, Gailestingumo Motina, budėk su numis, kad tikėtume Kristaus kryžiaus galia, kad žmogus nepamestų gėrio kelio, neprarastų nuodėmės supratimo, mokėtų vis labiau viltis Dievu, Kuris apstus Gailestingumo, laisva valia darytų gerus darbus, kuriuos Dievas paskyrė atlikti, ir visą laiką gyventų Jo Didybės šlovei. Amen.                                                                   (Jono Pauliaus II malda)

 

Pirmoji diena (8d.)

Garbingiausioji Karaliene, Gailestingoji Motina, sveikinu Tave ir puolu ant kelių prieš Tavo šventąjį atvaizdą. Nuolankiai maldauju: uždek mano širdyje meilės liepsną ir išmelsk man malonę, kad, visada ištikimai tarnaudamas Tau ir Tavo Sūnui, Tavo padedamas įvykdyčiau Dievo valią ir pasiekčiau amžinąją laimę. Gailestingoji Motina, užtark mane savo Sūnui, kad ………… (pasakyti prašymą), ko per Tave nuolankai ir su pasitikėjimu meldžiu Jėzų. Amen.

Tėve mūsų…

Sveika, Marija…

Garbė Dievui Tėvui…

Gailestingoji Motina, melski už mus!

Antroji diena (9d.)

Šventoji Marija, Gailestingoji Motina, pasaulio Karaliene, Aušros Vartuose į Tave besikreipiantiems didelių malonių išmeldžiančioji, sveikinu Tave visos savo esybės meile ir nužemintai meldžiu, kad savojo Sūnaus palankumą man išprašytum ir amžinajam džiaugsmui man dangaus vartus atverti teiktumeis! Gailestingoji Motina, užtark mane savo Sūnui, kad ………… (pasakyti prašymą), ko per Tave nuolankai ir su pasitikėjimu meldžiu Jėzų. Amen.

Maldos…

Trečioji diena (10d.)

Šventoji Marija, Gailestingoji Motina, savo šventąjį atvaizdą Aušros Vartuose panorusi turėti, kad visi į Tave, Motiną ir Globėją, su savaisiais rūpesčiais kreiptis galėtų, – ateinu pas Tave kaip sūnus palaidūnas nuolankiai maldauti, jog mane savo vaiku laikytum ir mieliausiam savo Sūnui pavestum. Gailestingoji Motina, užtark mane savo Sūnui, kad ………… (pasakyti prašymą), ko per Tave nuolankai ir su pasitikėjimu meldžiu Jėzų. Amen.

Maldos…

Ketvirtoji diena (11d.)

Šventoji Marija, Gailestingoji Motina, kuri savo šventuoju atvaizdu Aušros Vartuose ligonius pagydai, paliegėlius prikeli gyvenimui, išgydyk nuodėmių prislėgtą mano sielą, kad Tavo padedamas amžinosios mirties išvengčiau ir su Tavimi bei Tavo Sūnumi Jėzumi Kristumi gyvenčiau amžinojoje laimėje.  Gailestingoji Motina, užtark mane savo Sūnui, kad ………… (pasakyti prašymą), ko per Tave nuolankai ir su pasitikėjimu meldžiu Jėzų. Amen.

Maldos…

Penktoji diena (12d.)

Šventoji Marija, Gailestingoji Motina, šaltini, iš kurio visi gausiai semtis gali, – pagelbėk man melsdama malonių ir apsaugok nuo pasaulio rūstybės, kad Tavo padedamas laimingai pasiekčiau išsigelbėjimo uostą. Gailestingoji Motina, užtark mane savo Sūnui, kad ………… (pasakyti prašymą), ko per Tave nuolankai ir su pasitikėjimu meldžiu Jėzų. Amen.

Maldos…

Šeštoji diena (13d.)

Šventoji Marija, Gailestingoji Motina, viso pasaulio Karaliene, tiems, kurie šaukiasi Tavęs per šventąjį Tavo atvaizdą Aušros Vartuose, nesuskaičiuojamų malonių išprašančioji, – pagelbėk man, netobulam žmogui, gyvenant žemėje širdimi būti danguje, Tave nuolatos šlovinti ir nusipelnyti laimę amžinai Tave regėti. Gailestingoji Motina, užtark mane savo Sūnui, kad ………… (pasakyti prašymą), ko per Tave nuolankai ir su pasitikėjimu meldžiu Jėzų. Amen.

Maldos…

Septintoji diena (14d.)

Šventoji Marija, Gailestingoji Motina, maloningoji ir dosnioji per šventąjį atvaizdą, – štai aš, nedėkingas ir netikęs Tavo vaikas, stoviu prieš Tave, išpažįstu savąjį menkumą, skurdą ir prašau, kad melstum savo Sūnų, Išganytoją Jėzų Kristų, suteikti man tikėjimo, meilės ir vilties malonę. Pagelbėk man pasiekti amžinąją laimę. Gailestingoji Motina, užtark mane savo Sūnui, kad ………… (pasakyti prašymą), ko per Tave nuolankai ir su pasitikėjimu meldžiu Jėzų. Amen.

Maldos…

Aštuntoji diena (15d.)

Šventoji Marija, Gailestingoji Motina, nuliūdusiųjų Guodėja, klūpau prieš Tavo šventąjį atvaizdą skausmo apimta širdimi. Į ką turėčiau kreiptis dėl savojo sielvarto, jei ne į Tave, Gailestingoji Motina? Pasikliauju neapsakomu Tavosios Širdies gerumu. Švenčiausioji Mergele, melsk Dievą suteikti man krikščioniškosios kantrybės malonę, kad nuolankiai atsiduodamas Dievo valiai, pakelčiau visus skausmus bei nusivylimus ir priimčiau juos kaip atpildą už manąsias nuodėmes, kuris nuties man kelią į amžinybę. Gailestingoji Motina, užtark mane savo Sūnui, kad ………… (pasakyti prašymą), ko per Tave nuolankai ir su pasitikėjimu meldžiu Jėzų. Amen.

Maldos…

Devintoji diena (16d.)

Garbingiausioji mūsų Išganytojo Motina! Nekaltoji Aušros Vartų Mergele, kupina nuostabaus švelnumo! Puolu ant kelių prieš tavo šventąjį atvaizdą ir šaukiuosi Tavojo gailestingumo. Pasitikiu Tavo gerumu ir maloningumu, šaukiuosi Tavo apgynimo, kuriame silpni žmonės jėgų ir stiprybės randa.

Aušros Vartų Marija, nenukreipk nuo manęs savojo žvilgsnio pradedant šia akimirka iki manosios mirties, žvelk į mane iš dangaus su visu savosios Širdies gerumu. Aplankyk mirties valandą drauge su Angelu Sargu, mano Šventuoju Globėju bei Tavo Tauriuoju Sužadėtiniu Šv. Juozapu, kad Tavo Sūnus, kurį taip dažnai nuodėmėmis įžeidžiu, suteiktų man atleidimą. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Maldos…

Gailestingumo Motinos Vainikėlis

Sveika Karaliene, Gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės, ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą ir mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

(ant didžiųjų karolėlių)

Marija, Gailestingumo ir Malonės motina, gelbėk mus nuo visokių pavojų ir užtark mirties valandą!

(ant mažųjų karolėlių)

Marija, Gailestingumo Motina, melsk savo Sūnų, kad būtų mums gailestingas!

Pabaigos Malda

O Marija, Gailestingumo Motina, Tu nuolat mus globoji ir tiesi pilnas malonių rankas. Tavo motiniška Širdis trokšta suteikti visa, ko mums reikia. Pasitikėdami Tavo gerumu, meldžiame Tave išprašyti mums reikalingų malonių. Savo galingu užtarimu padėk mums laikytis skaistumo, ištikimai mylėti Tave vaiko meile ir saugoti širdyje Tavo Sūnaus Širdies paveikslą. Tegu Švenčiausioji Jo Širdis mums vadovauja ir nuveda į Amžinąją Šviesą. Amen.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Malda Už Kunigus

O Jėzau, Amžinasis Aukščiausiasis Kunige, paslėpk ir saugok savo Švč. Širdyje visus kunigus. Išlaikyk be dėmės jų pateptas ranka, kuriomis jie kasdien liečia Tavo Švenčiausiąjį Kūną. Išsaugok tyras jų lūpas, kuriomis jie geria Tavo brangiausiąjį Kraują. Išlaikyk jų širdis, paženklintas neišdildoma kunigiškos garbės žyme, tyras ir laisvas nuo žemės purvo. Tegul jie dega Tavo meile ir telieka Tau ištikimi. Saugok juos nuo sugedusio pasaulio. Suteikęs jiems duonos ir vyno perkeitimo galią, pakeisk jų širdis. Palaimink jų darbus gausiu derliumi, o po mirties suteik jiems amžinosios garbės vainiką. Amen.